Ügyvédi szolgáltatás

Szabóné
Dr. Kiss Éva

ügyvéd  
 
Szentes, Kossuth u. 8.
Tel/fax: 63/318-091
Mobil: +36/30/275-2520
E-mail:

 

 

 

 


Szakterületek:

Ingatlanjog

 • ingatlan adásvételi, ajándékozási és csereszerződések elkészítése,
 • vagyoni értékű jogok alapítása,
 • tartási és életjáradéki szerződések,
 • bérleti szerződések,
 • társasház alapító okiratok készítése,
 • ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások, tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése,
 • illetékügyekben tanácsadás

Családjog

 • házassági bontóperekkel kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet
 • házassági vagyonközösség megszüntetése megállapodással,
 • házassági és élettársi vagyonjogi szerződések,
 • gyermek elhelyezési és kapcsolattartási ügyek,
 • tartásdíj megállapítása, leszállítása és megszüntetése iránti per;
 • apasági perek (apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése)
 • gyámhatósági ügyek.

Öröklési jog

 • végrendelet készítése,
 • öröklési szerződés készítése,
 • képviselet hagyatéki eljárásban.

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződés módosítása, elektronikus cégeljárás teljes körű lebonyolítása,
 • társadalmi szervezetek (egyesületek, szakszervezetek, alapítványok)  alapítása.

Munkajog

 • munkaviszonnyal összefüggő tanácsadás.

Közigazgatási jog

 • közigazgatási hatóságok előtti képviselet.

Egyenlő bánásmódhoz való jog

 • közvetlen vagy közvetett diszkrimináció esetén, jogi segítség nyújtása
 • diszkrimináció az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti, mely érhet személyt vagy csoportot neme, fogyatékossága, életkora, kisebbséghez való tartozása, anyasága, vallási vagy világnézeti meggyőződése, stb. miatt.

Mediáció - közvetítő eljárás

 • a mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, a felek egyetértésével, egy harmadik fél - a mediátor közvetít. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét és segít olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő.
 • lehetőséget teremt a hosszadalmas és költséges bírósági eljárás elkerülésére.